Vår material 1060x483

METODMATERIAL

Prata Om Alkohol är ett forskningsbaserat metodmaterial anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar. Metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar, samtal i grupp och rollspel samt dramatiseringar. Materialet har beställts av 75 procent av alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. Prata Om Alkohol drivs av  Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

 

Du kan beställa samtliga Prata Om Alkohols material i fysiskt format genom skolportalen Gratis i Skolan, här beställer du.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Skolan når alla ungdomar i en ålder då de prövar och utvecklar en egen identitet. Därför finns det stora möjligheter att påverka elevernas framtida vanor. I skolans läroplan föreskrivs de mål inom alkoholområdet som eleverna skall uppnå. Det sägs däremot inget om hur dessa mål skall uppnås eller med hjälp av vilka medel, vilket lämnar till lärarna att lösa det hela utifrån sin lärarkompetens. Prata Om Alkohol är utformat för att uppmuntra och vägleda skolpersonal till ett givande och aktivt hälsofrämjande arbeta inom alkoholfrågan. Målet är i första hand att skjuta upp alkoholdebuten och därefter att påverka till en sund och måttfull inställning till alkohol.

INNEHÅLL

Prata Om Alkohol innehåller övningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning kopplat till skolans hälsofrämjande arbete. Materialet kan användas för att skapa en röd tråd i arbetet, men också ses som ett impulsmaterial att bygga vidare på. Det är utformat så att arbetet lätt kan integreras i skolans ordinarie undervisning, mentorskap, etc.

700000

Sedan starten 2006 had uppskattningsvis en halv miljon elever arbetat med Prata Om Alkohol

PEDAGOGISK ÖVERSIKT

Prata Om Alkohol ger dig möjlighet att skapa en röd tråd i skolans hälsofrämjande arbete, men kan också användas som ett impulsmaterial att bygga vidare på. Det är utformat för att lätt integreras i skolans ordinarie undervisning likväl som värdegrundsarbete och mentorskap.

 

Prata Om Alkohol består av ett stort antal övningar som utgår från ungdomarnas egna förutsättningar, erfarenhet och situation. Fokus är att genom diskussion och reflektion öva individen att själv påverka sin situation och välja sitt beteende samt motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Skräckpropaganda och pekpinnar undviks i största möjliga mån. Arbetssätt som tillämpas är elevaktiva och bygger på värderingsövningar och informella diskussionsgrupper, där lärarens roll primärt är att hålla sig i bakgrunden och i första hand skapa förutsättningar för en öppen miljö. Detta för att ungdomarna på bästa sätt ska kunna utforska, undersöka och diskutera attityder och beteenden kring problem.

 

Prata Om Alkohol är konstruerat för att kunna anpassas till ungdomars olikheter vad gäller alkoholvanor och mottaglighet för argument. Utbildningsmaterialet är därför sorterat i fyra undervisningsnivåer som alla tar hänsyn till olika lägen i ungdomarnas livssituation och alkoholvanor. Nivåerna ska inte ses som något absolut utan mer som en fingervisning över hur du kan lägga upp arbetet.

UPPLÄGG

Prata Om Alkohols övningar innehåller lärarstöd, elevmaterial och en beskrivning över hur övningen stegvis kan genomföras. Övningarna är uppdelade i fyra nivåer för att så långt som möjligt kunna anpassa undervisning till elevernas livssituation och alkoholvanor.

 

Förberedande nivå Nivån bygger på att skaffa kunskap om vilka alkoholvanor ungdomarna egentligen har. Övningarna är utformade för att ni på ett naturligt sätt ska få insyn i ungdomarnas alkoholsituation och därmed kunna anpassa det alkoholförebyggande arbete till rätt nivå.

 

Nivå 1 Nivån bygger på att ungdomarna inte alls eller i liten skala har konsumerat alkohol. I första hand handlar det här om att bygga upp ungdomarnas självförtroende genom övningar som behandlar grupptryck och kamratskap för att på så sätt våga säga nej.

 

Nivå 2 Nivån bygger på att ungdomarna har prövat alkohol. Övningarna handlar även här om att bygga upp självförtroendet, men mer anpassat till alkoholproblematiken. Därmed riktas arbetet mer mot varför vissa börjar dricka alkohol och andra inte, alkoholdebuten, situationer och faror vi kan hamna i samt hur personer kan tänkas reagerar vid dessa tillfällen.

 

Nivå 3 Nivån bygger på att ungdomarna regelbundet konsumerar alkohol. Övningarna baseras i huvudsak på att ungdomarna aktivt söker information och debatterar inom alkoholförebyggande frågor. Däri ryms diskussioner kring alkoholens risker, elever utbildar elever, oacceptabelt drickande, juridiska aspekter, trafikfrågor, kropp och hälsa samt eget informationsarbete.

 

Struktur för övningar Övningarna följer en och samma grundstruktur med rubriker och funktion. Här följer en kortfattad redogörelse för hur övningarna är uppbyggda och rubrikernas innebörd. De rubriker som övningarna omfattas av är ”Kortfakta”, ”Arbetssätt”, ”Inledning”, ”Genomförande”, ”Lärarstöd”, ”Gå vidare” och ”Elevmaterial/kopieringsunderlag”.

8

Prata om Alkohol finns i åtta Europeiska länder

LÄRARUTVÄRDERING

Prata Om Alkohol strävar kontinuerligt efter att utvecklas som hälsofrämjande metod för ungdomar. Varje år genomförs därför en webbaserad utvärdering bland användare av metodmaterialet. Hittills har över 800 användare/pedagoger lämnat sina synpunkter på Prata Om Alkohol och här har du några av de viktigaste resultaten samt 2013 års Användarundersökning.

70 %

70 % av respondenterna tror att Prata Om Alkohol i stor utsträckning påverkar till ett bättre skolklimat

50 %

50 % av respondenterna tror att Prata Om Alkohol i stor utsträckning påverkar ungdomar att senarelägga en eventuell alkoholdebut

99 %

99 % av alla respondenter i vår undersökning rekommenderar Prata Om Alkohol till sina arbetskollegor

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING

Prata Om Alkohols metodmaterial för skolan är vetenskapligt utvärderat bland niondeklassare. Utvärderingen genomfördes 2010 i samarbete med forskare från Lunds och Örebros universitet samt två oberoende utredningskonsulter. Bevisen är inte starka, men samtliga resultat indikerar på positiva effekter. Bland annat visar studien att Prata Om Alkohols metodmaterial över tid kan skapa en högre grad av medvetenhet och sundare inställning till bruket av alkohol, en markant mindre frekvent alkoholkonsumtion samt en tydligt mindre grad av riskbeteende och berusning.

Ladda ner den vetenskapliga rapporten 
här